Regulamin Świadczenia Usług Coachingowych SENSIVIA

Zakres zastosowania Regulaminu

  1. Z usług coachingowych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług coachingowych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
  2. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:
  • Certyfikowanym lub dyplomowanym coachu – oznacza to osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, ukończony kurs / studia podyplomowe z zakresu coachingu wraz z praktyką coachingową dla osób indywidualnych, dla par oraz coachingu grupowego, oraz osobę, która pozytywnie przeszła procedurę certyfikacji, której praca podlega stałej superwizji. Ponadto w przypadku realizacji sesji Clean Coachingu niezbędne jest uzyskanie przez Coacha specjalistycznego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
  • Siedzibie, miejscu lub sposobie prowadzenia usług coachingowych – w przypadku sesji stacjonarnych odnosi się do gabinetu we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15 lub winnej lokalizacji wskazanej przez Klienta. W przypadku sesji online odnosi się do prowadzenia sesji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak telefon, WhatssUp, Skype, Messenger lub innego rodzaju środek komunikacji na odległość.
  • Usługach coachingowych – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez coacha służące wzrostowi efektywności, poprawie jakości życia świadczone w ramach wykonywania zawodu coacha, polegające w szczególności na: budowaniu odpowiedniej, profesjonalnej relacji ułatwiającej wspólną pracę z klientem, stosowaniu odpowiednich i adekwatnych do potrzeb klienta narzędzi i procesów coachingowych. Usługa coachingowa nie jest doradztwem, mentoringiem ani psychoterapią.Usługi coachingowe
    3. Rodzaj i zakres usług widnieje na stronach www.instytut-rozwoju-sensivia.eu oraz www.mediacje-rodzinne.eu
    4. Zakres usług obejmuje sesje indywidualne oraz sesje dla par oraz sesje coachingu grupowego zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm oraz instytucji.

5. Istnieje możliwość odbycia jednej bezpłatnej półgodzinnej sesji coachingowej demo. Chęć odbycia takiej sesji należy wyraźnie zaznaczyć rezerwując termin spotkania. Klient może odbyć wyłącznie jedną sesję demo.

6. Usługi coachingowe (poza sesją demo lub innymi usługami wyraźnie oznaczonymi jako sesje gratisowe, prezentowe, voucherowe lub dodatki do innych usług)  świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać z góry, przed rozpoczęciem wizyty za pośrednictwem płatności internetowych udostępnianych za pośrednictwem odpowiednich operatorów na stronie internetowej, przelewem zwykłym na konto wskazane podczas rejestracji wizyty, gotówką lub kartą przed rozpoczęciem wizyty stacjonarnej lub tuż po jej zakończeniu. Jeśli płatność internetowa nie została zaksięgowana do czasu realizacji sesji należy okazać stosowne potwierdzenie dokonania płatności.

7. W przypadku gdy sesja zostanie zrealizowana, a opłata za sesję zostanie nie dokonana –  świadczący usługę ma prawo dochodzenia należności co odbywa się w pierwszej kolejności drogą polubowną, w dalszej zaś może zostać skierowane na drogę sądową.

8. Rejestracja Klienta odbywa się głównie drogą online poprzez Kalendarz Rezerwacji pod adresem https://mediacje-rodzinne.eu/rezerwacja-terminu/ lub poprzez e-mail, Messenger, wiadomość sms lub kontakt telefoniczny – rozmowę. Termin zostaje zatwierdzony po otrzymaniu jednoznacznej informacji zwrotnej akceptującej zaproponowany termin sesji. Dokonując rezerwacji terminu należy podać swoje imię, nazwisko i dane kontaktowe, co wiąże się z zapoznaniem z Regulaminem RODO.

9. Klient może zakupić pojedynczą sesję coachingową lub pakiet sesji w ilości dostępnej w aktualnej ofercie widocznej na stronie, https://instytut-rozwoju-sensivia.eu/kategoria-produktu/coaching/, 

10. Świadczący usługę ma możliwość udostępniać na wybrany okres czasu promocje na sesje lub pakiety, zniżki, udostępniać vouchery bonusowe, pakiety lojalnościowe lub udostępniać możliwość realizacji sesji gratis do innych usług. Świadczący usługę ma także możliwość tworzenia specjalnych zniżek dla stałych klientów poprzez udostępnienie odpowiednich kodów rabatowych.

11. Zawarcie umowy dotyczącej usługi coachingowej lub terapeutycznej ma formę pisemną (rezerwacja wizyty i jej opłacenie za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji wizyt) i/ lub ustną (rozmowa telefoniczna, osobista rozmowa w gabinecie).

12. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych oraz wyników swojej pracy coachingowej. Poufność informacji uzyskanych od klienta oraz zachowanie tajemnicy zawodowej przez coacha jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania tego zawodu. Coach zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów Kodeksu Etycznego Coacha ICF.

13. Instytut zastrzega sobie prawo do odmówienia prowadzenia sesji coachingowej  w sytuacji, kiedy Coach uzna, iż Klientowi, który chce z niej skorzystać, potrzebna jest innego rodzaju usługa lub inna forma sesji coachingowej lub Klient nie respektuje Kontraktu Coachingowego lub Regulaminu. Ponadto Instytut może odmówić realizacji sesji w przypadku, gdyby uznał, iż nie może pozostać obiektywnym wobec sytuacji problemowej Klienta, nie może pozostać bezstronnym wobec Klienta lub z innych przyczyn mogących zakłócić przebieg pracy coachingowej.

14. Przestępując do usługi online Klient powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg sesji online bądź odpowiednie łącze telefoniczne. W przypadku braku możliwości realizacji sesji w wybrany sposób Usługodawca zaproponuje alternatywny sposób realizacji sesji. Sesja odbędzie się jeśli obie strony zaakceptują zaproponowany sposób realizacji sesji. W przypadku zerwania połączenia w trakcie trwania sesji lub przerwania sesji z przyczyn niezależnych od stron- kontynuacja sesji nastąpi w sposób i w terminie uzgodnionym przez Klienta oraz Usługodawcę. W sytuacji gdyby realizacja sesji stacjonarnej okazała się niemożliwa z przyczyn niezależnych – Usługodawca zaproponuje alternatywny sposób realizacji sesji poprzez inne kanały dostępu lub zmieni termin realizacji sesji na możliwy do zrealizowania.

15. Coach ma prawo, w celu dbania o jakość świadczonej usługi i superwizji, nagrywać wybrane sesje na co powinien uprzednio uzyskać zgodę Klienta. Jeśli Klient nie wyraża na to zgody – powinien poinformować o tym przed rozpoczęciem sesji. Sesje online (treści audio oraz wideo) nie mogą być przez Klienta nagrywane. Coach i/lub Superwizor mogą udostępnić zarejestrowane materiały audio/wideo z przeprowadzonej sesji na pisemną prośbę Klienta z zastrzeżeniem, że nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody.

16. Instytut z uwagi na prowadzoną działalność naukową może wykorzystywać elementy sesji do prowadzonych badań naukowych po uzyskaniu ustnej lub pisemnej zgody Klienta. W przypadku korzystania z materiału badawczego za zgodą – Klient zostanie dokładnie poinformowany o sposobie wykorzystania informacji z sesji oraz zostanie Klientowi zapewniona anonimowość oraz poufność, aby niemożliwe było rozpoznanie Klienta w jakichkolwiek opracowaniach naukowych.

17. W zależności od potrzeb, usługi coachingowe mogą dotyczyć:

Sesji coachingowej – jest to jedno spotkanie lub seria spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego zagadnienia (problemu) oraz wspólne wypracowanie możliwości ich rozwiązania, sesje indywidualne prowadzone są w kontekście osobistym lub biznesowym lub w podejściu holistycznym;

Sesji dla par – mających na celu pracę z parą w celu wypracowania rozwiązań służących poprawieniu jakości relacji oraz kreatywnym sposobom radzenia sobie z wyzwaniami i problemami w związku;

Sesji rodzinnych – spotkań podczas których członkowie rodziny wspólnie pracują nad rozwiązaniami wspierającymi rodzinne relacje;

Sesji grupowych lub zespołowych – stanowiących proces rozwoju kompetencji w różnorodnych grupach społecznych lub zawodowych;

Sesji coachingowych Clean – specjalnego rodzaju metodyki pracy coachingowej opartej o pracę z metaforą osobistą;

Realizacji treningów i warsztatów coachingowo-psychologicznych – mających na celu rozwijanie osobowości oraz zdobycie nowych umiejętności psychospołecznych;

lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.

18. Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta.

19. Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym Instytut Rozwoju SENSIVIA za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, poprzez sms, Messenger lub osobiście.

Odwołanie wizyty na minimum 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty jest bezpłatne. 

Odwołanie wizyty w okresie krótszym niż 24 godziny ponosi za sobą obowiązek zapłaty za wizytę tak jakby się ona odbyła. Wpłacony zadatek/pełna płatność nie zostanie zwrócona. 

20. Każda wizyta trwa około 50 – 60 minut. Maksymalny czas sesji wynosi 1 godzinę i 15 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkania lub zrealizowania jednocześnie dwóch sesji następujących po sobie. Wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z coachem i opłaceniu dodatkowego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług. Dokonując rezerwacji poprzez Kalendarz Rezerwacji należy zarejestrować odpowiednią ilość sesji w kalendarzu.

21. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na wizytę związaną z realizacją zamówionej usługi.

W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę dłuższego niż 10 minut czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki Klient się spóźnił.

22. Potwierdzanie wizyty:

W przypadku osób zarejestrowanych po raz pierwszy – prosi się o potwierdzenie wizyty poprzez e-mail, osobiście, telefonicznie lub wysyłając wiadomość sms – nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem wizyty. W miarę możliwości zostanie wysłany sms, poprzez inny komunikator lub wiadomość e-mail z zapytaniem o potwierdzenie wizyty.

W niektórych sytuacjach może zostać przeprowadzona rozmowa telefoniczna lub będą wysyłane wiadomości sms, e-mail lub poprzez inny komunikator z prośbą o potwierdzenie terminu wizyty lub w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wizyty;

W przypadku braku potwierdzenia terminu spotkania, wizyta może zostać anulowana i czas ten zostanie udostępniony kolejnym osobom oczekującym na termin u Coacha.

W miarę możliwości na około 24 godziny przed planowaną wizytą kierowana jest prośba o potwierdzenie pierwszej, jak i kolejnych sesji.

23. Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:

Wizytę należy odwołać najpóźniej na 24 godziny przez planowanym terminem wizyty za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego, telefonicznie, smsem, lub innego rodzaju komunikatorem. W przypadku zmiany terminu Klient dokonuje bezpłatnie zmiany terminu wizyty. W przypadku całkowitej rezygnacji z usługi  zwrot wniesionej opłaty zostanie przekazany Klientowi w takiej samej formie w jakiej opłata została wniesiona w okresie do 14 dni od zgłoszenia rezygnacji z wizyty.

Odwołanie wizyty w okresie krótszym niż 24 godziny skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za zarejestrowaną i nie odwołaną wizytę a w przypadku wizyt/y opłaconych lub wniesieniu opłaty rezerwacyjnej Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty za wizytę/opłaty rezerwacyjnej.

W wyjątkowych sytuacjach (wyjątkowych takich, jak nagły wypadek, choroba lub innego rodzaju sytuacje kryzysowe) wizyty mogą zostać odwołane przez Klienta bezpłatnie w czasie krótszym, niż 24 godziny – każda sytuacja Klienta traktowana jest indywidualnie. W przypadku nagle odwołanej wizyty Instytut może zdecydować, iż warunkiem umówienia kolejnej wizyty będzie konieczność wniesienia pełnej opłaty za sesję przed jej realizacją.

24. W przypadku odwołania sesji ze strony Instytutu w czasie nie krótszym, iż 24 godziny, Coach zaproponuje Klientowi inny termin wizyty lub inną alternatywną formę wsparcia. W przypadku odwołania wizyty ze strony Instytutu w czasie krótszym, niż 24 godziny – Coach zobowiązuje się zrealizować sesję bezpłatnie w możliwie najszybszym możliwie terminie, zwrócić wpłaconą kwotę za usługę bądź opłatę rezerwacyjną lub zaproponować inny rodzaj wsparcia. W sytuacjach wyjątkowych takich, jak nagły wypadek, choroba lub innego rodzaju sytuacje kryzysowe Instytut poinformuje Klienta o możliwościach realizacji dalszej współpracy w możliwie najszybszym czasie lub zaproponuje alternatywne rozwiązania zapewniające wsparcie Klientowi.

25. Ewentualne zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta. Za wydane dokumenty może zostać pobrana opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. O wysokości opłat Klient zostanie poinformowany przed wydaniem zaświadczenia.

26. Na prośbę Klienta Usługodawca wystawi stosowny Rachunek za wyświadczoną usługę. O konieczności wystawienia Rachunku Klient winien jest poinformować najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym usługa została zrealizowana.

Zobowiązania rodziców i opiekunów Klientów niepełnoletnich

27. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Klienta zobowiązany jest do punktualnego przybycia i bezpiecznego odebrania niepełnoletniego Klienta z gabinetu.

28. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem (w poczekalni, na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta.

Postanowienia końcowe

29. Klient zgłaszający się na wizytę w Instytucie Rozwoju SENSIVIA jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Coachingowych lub innego rodzaju usług, z których zamierza korzystać, a także z Regulaminem RODO. Brak sprzeciwu do postanowień Regulaminu jest jednoznaczny z jego akceptacją. Usługodawca może wymagać pisemnego lub ustnego potwierdzenia zapoznania się z treścią oraz akceptacji Regulaminu.

30. Każdy Klient ma dostęp do zapoznania się z Regulaminami na stronie internetowej www.instytut-rozwoju-sensivia.eu oraz www.mediacje-rodzinne.eu bądź innych stron Usługodawcy wskazanych w Regulaminie. Regulamin jest dostępny na życzenie Klienta droga e-mail. Instytut może także prosić o zapoznanie się z Regulaminami Świadczonych Usług przez Klienta przesyłając go Klientowi lub udostępniając w Gabinecie.

31. Instytut Rozwoju SENSIVIA zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi coachingowe oraz inne świadczone usługi.

32. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. do odwołania lub zmiany.

33. Wszelkie reklamacje lub kwestie sporne w pierwszej kolejności będą podejmowane na drodze mediacji oraz polubownych form dochodzenia do porozumienia.

34. Klient może kontaktować się z Instytutem Rozwoju SENSIVIA listownie pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 15/45, 55-077 Wrocław, za pomocą adresu poczty elektronicznej biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu lub pod numerem telefonu 517090215.

Z wyrazami szacunku

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Instytut Rozwoju SENSIVIA