Regulamin Uczestnictwa w Szkolenia Otwartych dla Firm

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych SENSIVIA
dla firm i przedsiębiorców

Regulamin jest dostępny do pobrania w formie PDF po kliknięciu w poniższy link. Zasady Regulaminu dotyczą organizowanych przez nas Szkoleń Otwartych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz zapisać się za pomocą Formularza do pobrania poniżej lub możesz zawrzeć z nami odrębną umowę. Jeśli jesteś właścicielem Firmy i chcesz zgłosić kilku uczestników szkolenia – napisz lub zadzwoń, a my skontaktujemy się z Tobą mailowo w celu ustalenia szczegółów. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego pracownika otrzymujesz rabat za uczestnictwo w szkoleniu.

Poniższe zasady są wyrazem mojej dbałości o najwyższy standard współpracy z Państwa Firmą.

Regulamin ma zastosowanie do zgłoszeń na szkolenia za pomocą formularza i do innych form zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, jeśli się na to wyraźnie wcześniej powołam.

Regulamin do pobrania w formacie PDF

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa w  Szkoleniu PDF

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa w szkoleniu WORD

 

Z wyrazami szacunku
Patrycja Dorsz vel Drożdż
SENSIVIA

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.instytut-rozwoju-sensivia.eu

 1. Definicje
 • Sprzedawca/Usługodawca– INSTYTUT ROZWOJU SENSIVIA, dostępny pod adresem internetowym instytut-rozwoju-sensivia.eu oraz www.mediacje-rodzinne.eu, prowadzony jest przez Patrycję Dorsz vel Drożdż prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sensivia wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6971996761, REGON 300876438.

 

 • Regulamin– niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient/Kupujący– osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży, umowę dotyczącą realizacji usług lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
 • Konsument– rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Towar– kurs online dostępny w wersji elektronicznej, sesja online będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 • Usługa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 • Produkt– Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.instytut-rozwoju-sensivia.eu, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona– Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.instytut-rozwoju-sensivia.eu.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
II. Zasady ogólne
 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.instytut-rozwoju-sensivia.eu /regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów
 1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.
 2. Produkty e-booki, webinary oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku PDF lub zostanie przesłany drogą elektroniczną w sposób określony w opisie produktu.
 3. Produkty fizyczne – książki lub inne produkty dostępne w Sklepie Internetowym są sprzedawane w formie papierowej lub w innej formie określonej w opisie produktu.
 4. Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
IV. Wymagania techniczne
 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies..
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny https://mediacje-rodzinne.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies-sensivia/
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 2. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 4. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.
V. Składanie i przyjmowanie Zamówień
 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia,
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia lub produkt spełniający podobne kryteria. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
VI. Zasady dostarczania Zamówień.
 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
  Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób:
  a. Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta lub produkt zostanie przesłany drogą elektroniczną.
  b. Przy wyborze opcji płatności „Przedpłata” lub „Przelew on – line” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
  c. Za pośrednictwem usługodawców świadczących usługi kurierskie lub pocztowe wskazane w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem których w momencie dokonywania zakupu podjęta jest współpraca przez Sprzedawcę. W takim przypadku Kupujący winien zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję wyboru dostawy spośród dostępnych możliwości; Dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem wybranego usługodawcy przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie około 3-4 dni robocze od dnia przyjęcia Zamówienia i może nie być zależna od Sprzedawcy. Opcja ta jest dostępna dla produktów fizycznych np. drukowanej książki. Sprzedawca zapewnia, iż dołoży wszelkich starań ze swojej strony aby produkt dotarł do Kupującego w możliwie najszybszym terminie. Sprzedający może dokonywać zmian w opcjach dostawy i zmieniać usługodawców świadczących usługi kurierskie lub pocztowe, o czym poinformuje na stronie Sklepu.

 

VII. Zasady i formy płatności
 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
  94 1950 0001 2006 0090 1907 0002.
 6. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
  1. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:                                                                                                                           I. Płatność poprzez system płatności internetowych Przelewy24.pl lub poprzez Przedpłatę Przelewy24.

W celu dokonania płatności poprzez system PayPro Kupujący postępuje zgodnie z regulaminem wykonywania płatności przez system Przelewy24 zawartym na stronie https://www.paypro.pl/files/paypro_regulamin_przelewy24.pdf. Jest to system intuicyjny prowadzący Kupującego zgodnie z procedurą realizowania płatności. Po wybraniu opcji Przelewy Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe serwisu Przelewy24.pl gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
II. Wpłata na konto Sprzedającego.
W celu skorzystania z tej formy płatności Klient dokonuje wpłaty na konto Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej opcji oraz dokonanie transakcji lub wpłaty na konto Sprzedającego. Numer konta do dokonania wpłaty oraz tytuł przelewu zostanie podany Kupującemu w chwili wyboru opcji „przelew” drogą elektroniczną lub poprzez powiadomienie na stronie Sklepu. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto Sprzedającego.

VIII. Koszt dostawy
 1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
  W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
  ii. W przypadku dostawy za pośrednictwem usługodawców pocztowych lub kurierskich w sposób określony w opisie produktu.
IX. Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej lub listownej przed jego upływem. Adres elektroniczny służący do złożenia Odstąpienia od umowy to biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu. Adres wysyłki oświadczenia o odstąpieniu w formie listownej to SENSIVIA Patrycja Dorsz vel Drożdż, os.Tadeusza Rejtana 56/5, 64-100 Leszno. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  świadczenia usług rozpoczętych (na przykład po rozpoczęciu szkolenia on line, sesji coachingowej lub realizacji warsztatu);
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
X. Tryb postępowania Reklamacyjnego
 1. Wybrane produkty posiadają gwarancję. Jeśli produkt podlega gwarancji – informacja taka zawarta jest w opisie Produktu na stronie Sklepu. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w gwarancji i wysyłane wraz z produktem bądź wysyłane drogą elektroniczną w chwili dokonania zakupu.
 2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie lub e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
XI. Polityka prywatności
 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest SENSIVIA prowadzona przez Patrycję Dorsz vel Drożdż z siedzibą przy ulicy Tadeusza Rejtana 56/5, 64-100 Leszno, NIP 6971996761. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności pod adresem https://mediacje-rodzinne.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies-sensivia/.

 

XII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  B. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Data opublikowania Regulaminu 16.03.2019r.

 

Follow UP! Akademia Rozwoju Kompetencji dla Młodzieży

Follow UP! Akademia Rozwoju Kompetencji dla Młodzieży

Cykl praktycznych warsztatów rozwijających kompetencje osobiste i interpersonalne oraz indywidualne sesje coachingowe dla każdego uczestnika projektu.

Indywidualna sesja coachingowa

Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania w ramach programu z trzech sesji coachingowych.  Coaching to najefektywniejszy sposób na pogłębienie wiedzy na temat swoich możliwości rozwoju oraz skuteczną realizację osobistych celów. Nie wszystko można opowiedzieć w grupie dlatego niekiedy warto popracować osobiście nad blokadami, przekonaniami i osobistymi wyzwaniami w realizacji celów. Coaching to metoda pracy polegająca na koncentracji na celu i sposobach jego realizacji. Coach ufając w Twój potencjał i Twoje możliwości pomaga odnaleźć rozwiązania do realizacji postanowień edukacyjnych, osobistych lub związanych z planowaniem przyszłości zawodowej. Podczas indywidualnych spotkań cała energia skoncentrowana jest na efektywnym kreowaniu rozwiązań, a nie na problemie. Coach zadaje Ci pytania, których odpowiedzi stanowią Twój osobisty drogowskaz do celu. Coach nie ocenia i nie doradza. Sesje coachingowe mają ogromną moc, bo wszystko, co się na nich dzieje zależy od Ciebie. Możesz tę energię wykorzystać w dowolnym momencie bo Ty jesteś jej źródłem. Niekiedy jedno dobrze zadane pytanie da Ci odpowiedzi, które zmienią Twoje podejście i sposób działania, który w końcu ruszy do przodu to, co wydawało się dotychczas niemożliwe!

Cykl warsztatów

Cykl warsztatów został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z młodzieżą. Dzięki wysłuchaniu potrzeb młodych ludzi, a także wyzwań i trudności z jakimi się na co dzień zmagają opracowaliśmy program, który zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania młodych ludzi. Zaczynamy od tego, co w wewnątrz, aby świadomie budować relacje z innymi, komunikować się, rozwiązywać problemy, konflikty i podejmować mądre życiowe decyzje. Pokazujemy strategie, wyjaśniamy, inspirujemy do podnoszenia życia na wyższy poziom. Nasz program to warsztat praktyczny – jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu – musisz zacząć od siebie. Koniec z wymówkami. Od dziś będziesz miał narzędzia, strategie i zupełnie nowe podejście do wyzwań, które otworzy przed Tobą nieznane lub niewykorzystane dotąd możliwości. To, czego nauczysz się na naszych warsztatach to wiedza, której nie zdobędziesz w szkole. To trening kompetencji, który pomoże Ci radzić sobie z wymaganiami szkolnymi, pomoże Ci budować satysfakcjonujące relacje z kumplami, dogadywać się z rodzicami i nauczycielami, radzić sobie z emocjami, skutecznie rozwiązywać problemy. Pokażemy Ci nowe spojrzenie na konflikty i trudności. od dziś nawet najtrudniejsze sytuacje mogą stać się Twoimi największymi nauczycielami. Jesteśmy przekonani, że warsztaty Follow UP! pomogą Ci być poczuć się pewniej, dokonywać mądrych wyborów, pokierować rozsądnie swoim życiem, przestać się martwić tym, co Cię demotywuje i wzmacniać wszystko to, co jest Twoją największą siłą. Żyjąc w zgodzie z sobą masz szansę zbudować ciekawe relacje zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Wszystko, czego nauczysz się na warsztatach przyda Ci się w realizowaniu celów jakie sobie postawiłeś w edukacji, a potem w pracy zawodowej i spełnianiu marzeń. Zacznij już teraz! zacznij od siebie! Bądź bardziej! Bądź ponad tym, co daje Ci standardowa edukacja. Wyjdź poza schemat i osiągnij więcej!

Program warsztatów:

Zacznijmy od siebie – Twoja wartość to Twoja największa siła

Komunikacja interpersonalna

Asertywność i pewność siebie

Rozwiązywanie konfliktów

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Jak stawiać sobie ambitne i realistyczne cele?

Efektywne planowanie

Organizacja czasu pracy i nauki

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?

Jak być skutecznym liderem?

Jak podejmować mądre decyzje?

Jak być skutecznie zmotywowanym?

Jak negocjować i przekonywać?

Jak przebiega realizacja projektu?

Projekt Follow UP! to połączenie pracy grupowej i indywidualnej. Warsztaty  składają się z 13 modułów tematycznych, jednego modułu demo oraz jednego spotkania kończącego projekt. Warsztaty rozpoczną się w październiku, a zakończą z końcem stycznia i będą odbywały się w odstępach tygodniowych. Udział w sesjach coachingowych nie jest obowiązkowy, jednak z uwagi na ograniczony czas trwania projektu zależy nam na tym, aby wstępnie zadeklarował terminy sesji. Proponujemy aby indywidualna praca coachingowa odbywała się na początku, w środku i na końcu realizacji projektu.

Warsztaty trwają 2 godziny. O dokładnym miejscu i godzinie realizacji zajęć poinformujemy po zebraniu się grupy. Chcemy dopasować godziny zajęć i dni tygodnia do Waszych planów lekcji.

Sesje coachingowe trwają godzinę i będą się odbywały w innych terminach, niż dni realizacji warsztatów. Proponujemy aby każdy z Was spróbował pracy coachingowej i zadecydował po pierwszym spotkaniu czy ma chęć uczestniczyć dalej w spotkaniach indywidualnych z coachem. Istnieje też możliwość zaplanowania spotkania w trakcie realizacji projektu, gdy uznacie, iż chcielibyście omówić ważny dla Was temat.

Będziemy spotykać się maksymalnie w grupie 12-osobowej. Warsztaty będą bardzo aktywną i interakcyjną formą zajęć podczas których będziemy trenować poznawane umiejętności. Nasza idea pracy opiera się na doświadczaniu, w wyniku którego zaczynacie rozumieć zasady, mechanizmy lub strategie. Na naszych zajęciach nie będziecie siedzieć w ławkach. Trening umiejętności to ciężka praca! Pomożemy Wam osiągnąć dużo więcej, jednak to wymaga Waszego zaangażowania i motywacji!  Pod koniec stycznia spotkamy się po raz ostatni aby się uroczyście pożegnać. Liczymy na Waszą kreatywność. To, jak będą wyglądały nasze ostatnie zajęcia – będzie zależało głównie od Was! Chcielibyśmy spotkać się też z Waszymi rodzicami aby opowiedzieć Im co się działo przez cztery miesiące Waszej pracy. Otrzymacie dyplomy z wykazem wszystkich szkoleń, w których uczestniczyliście.

Jeśli jednak uznacie, ze chcecie więcej – rozważymy kolejną, bardziej zaawansowaną edycję naszych szkoleń!

Aby wziąć udział w naszej akademii – przede wszystkim porozmawiaj z rodzicami. Razem z nimi wypełnij formularz zgłoszeniowy i oczekuj informacji dotyczących zapisu na listę oczekujących. Jeśli Ty lub rodzice będziecie mieli pytania dotyczące projekt – zadzwońcie lub napiszcie do nas. Postaramy się udzielić wszelkich niezbędnych informacji.

Inwestycja

Uczestnictwo w projekcie może zostać opłacone na różne sposoby. Jeśli żadna z przedstawionych propozycji nie odpowiada na Wasze możliwości – napiszcie do nas.

 

 

 

Lowcst web -design

Lowcst web -design

Naszym niezawodnym partnerem w realizacji projektów graficznych, kreowaniu strony internetowej oraz wszelkich technicznych zagadnieniach abyście mogli w pełni korzystać z możliwości wirtualnego świata zajmuje się Lowcst -web design. Grzegorz jest nie tylko wspaniałym fachowcem, ale przede wszystkim uważnie słucha potrzeb swoich klientów i stara się sprostać nawet skomplikowanym wymaganiom!

„Serdecznie polecam współpracę z tym specjalistą. Pani Patrycja jest osobą ciepłą i empatyczną.Szybko i bezbłędnie diagnozuje, przekazuje dobre metody do pracy indywidualne i wspólnej.Każde spotkanie jest pełne serdeczności ze strony coacha. Z pewnością pomoże każdemu kto tu trafi”.

Instytut Rozwoju Dziecka

Instytut Rozwoju Dziecka

Z Instytutem Rozwoju Dziecka współpracujemy przy projektach edukacyjnych oraz służymy ekspercką radą w zakresie komunikacji i mediacji dla kadry pedagogicznej. Współpracę z Moniką charakteryzuje profesjonalizm, pasja i niezwykłe zaangażowanie. Lubimy wyzwania realizowane z IRD – to bezcenne doświadczenia nie tylko dla uczestników naszych wspólnych  projektów, ale także dla nas!

Efektywne zarządzanie czasem

Efektywne zarządzanie czasem

Pięć zasad efektywności osobistej

Istnieje pewna zasada mówiąca o tym, iż to, co robimy w życiu jest lustrzanym odbiciem naszego wnętrza. Na świat patrzymy własnymi oczami i poprzez pryzmat własnego wnętrza, własnej psychiki. Nie postrzegamy świata takim, jakim jest w rzeczywistości, tylko niejako oglądamy własną „projekcję” tego świata.

Jeśli chcemy coś zmienić w swoim życiu, w relacjach z innymi, w efektach w pracy, w zarządzaniu swoim kalendarzem – potrzebujemy przede wszystkim dokonać zmian W SOBIE.  I to w zasadzie jedyny element, nad którym powinniśmy pracować.

Każdy z Was ma teraz ten piękny przywilej zarządzania swoim własnym czasem – osobistym i zawodowym oraz wspaniałą sposobność godzenia obowiązków zawodowych z
rodzinnymi, osobistymi, pasjami, innymi życiowymi zobowiązaniami.

ZASADA NUMER JEDEN: USTAL PRIORYTETY

Co naprawdę jest dla Ciebie ważne?

Jakie dostrzegasz priorytety w swoim życiu?

Przyjrzyj się najważniejszym obszarom Twojego życia. Zastanów  na ile realizujesz je  skali od 1-10 ? Na ile chciałabyś te dziedziny realizować, aby były dla Ciebie satysfakcjonujące? Jak myślisz? Co sprawia, że nie udaje się Tobie osiągnąć założony poziomy satysfakcji w tych obszarach? Z czym odczuwasz największą trudność? Jaki obszar wzbudza w Tobie najprzyjemniejsze odczucia?

Okazuje się, że każdy z nas ma tyle samo czasu. To, jakie efekty przynoszą mu jego działania, zależy od tego, w jaki sposób ten czas wykorzystuje. A to z kolei zależy od priorytetów.

Najważniejsze już wiemy – wszyscy mamy tyle samo czasu. Życie w przekonaniu, iż „mam za mało czasu” jest naprawdę frustrujące i ograniczające. Pozbawia nas energii, siły do działania i często zniechęca przy napotykaniu najmniejszych trudności dezorganizujących nasz kalendarz.

Życie w poczuciu, ze MAMY CZAS, daje nam możliwość wybierania, decydowania, świadomego planowania w taki sposób, aby wypełnić go w sposób, zgodny z naszymi wartościami, planami, priorytetami.

Skoro już wiemy, że mamy czas i wiemy, jakie mamy priorytety, czas zastanowić się nad tym, w jaki sposób efektywnie ten czas wykorzystać.

Zidentyfikuj i zbierz wszystkie sprawy, które  zaprzątają Twoją głowę, oceń ich znaczenie a następnie zaplanuj, w jaki sposób uporać się z nimi.

Jak to zrobić? Zarządź swoimi zobowiązaniami.

ZASADA NUMER DWA: OCZYŚĆ UMYSŁ I KALENDARZ Z ZALEGŁYCH SPRAW

Pomyśl teraz  projekcie, sprawie związanej z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych (lub jeśli wolisz sprawę osobistą), która najbardziej zaprząta Twój umysł w tym momencie. Co Ciebie najbardziej nurtuje, rozprasza, zajmuje w jakikolwiek sposób, zajmuje Twoją uwagę?  Z jaką sprawą  prędzej czy później będziesz musiał się zmierzyć.

Teraz opisz jednym prostym zdaniem, jaki ma być pożądany efekt tego problemu, tej sytuacji. Inaczej: co musi się zdarzyć, abyś uznał to zadanie za „wykonane”?

Teraz zapisz, jakie najbardziej fizyczne działanie możesz teraz podjąć, aby pchnąć sprawę do przodu?

Wyobraź sobie, że na całym świecie jest tylko ta sprawa. Tylko tę sprawę musisz załatwić. Co robisz? Wysyłasz email? Rozmawiasz z klientem? Kupujesz coś? Dzwonisz do kogoś? Poszukujesz gdzieś potrzebnych informacji?

Teraz wyznacz sobie przedział czasowy, w którym wykonasz ten pierwszy krok. Celowo używam sformułowania PRZEDZIAŁ, ponieważ wyznaczanie konkretnych dat i godzin może nas szybko pozbawić motywacji – wystarczy nieprzewidziane zdarzenie, korek, choroba i data staje się nieaktualna. Może będą to pierwsze dwa tygodnie sierpnia?

Co teraz myślisz o tej sprawie? Nadal jest tak trudna do realizacji? Sprawa nadal ma taki sam ciężar. Zatem co się zmieniło?

Zmieniłeś po prostu sposób myślenia o tym problemie. Zmieniłeś stan swojego umysłu. A może nawet, zamiast ten problem nieustannie spychać, zacząłeś o nim myśleć? Nie rozważać, dywagować nieustannie, lecz konstruktywnie  pomyślałaś o rozwiązaniu, a nie samym problemie, którego tak się bałeś. Nastawiłeś się na działanie i efekty.

 

„Myśl jest początkiem każdego działania”.

Ralph Waldo Emerson

 

ZASADA NUMER TRZY: DZIAŁAJ MĄDRZE

Efektywne i konstruktywne myślenie o rozwiązaniach, a nie o problemie sprawia, że podejmujemy tylko te działania, które mogą nam przynieść zamierzone rezultaty. Mówi o tym zasada Pareto 20/80.

Pomyśl proszę teraz jak wygląda zabieranie się zadań? Czym się najpierw zajmujesz? Czy zamiast wykonać ważny telefon nagle okazuje się że trzeba posprzątać kurz na półeczce w gabinecie? A może dopieszczacie wiecznie niezadowolone klientki starając się je uszczęśliwić zamiast skupić się
tych, które mogą dać wam mnóstwo nowych kontaktów? Czy zamiast koncentrować się na działaniach marketingowych podejmujecie się mnóstwa czynności, które w rezultacie okazują się zupełną stratą czasu?

Jeśli tak, czego najbardziej się boisz? Co najbardziej Cię powstrzymuje? Co daje ci koncentrowanie się na tych mało istotnych sprawach? Co zyskujesz, a co tracisz?

Włoski socjolog Pareto udowodnił, że 20 % kluczowych klientów, przynosi nam 80 % zysków. Podobnie rzecz się ma z podejmowanymi działaniami. Te 20 % działań ma na tyle efektywną
wartość, aby dać nam 80 % oczekiwanych rezultatów.

Zastanów się teraz nad tym, które z Twoich działań marketingowych, klientów, a może czynności podejmowanych w ramach swojej pracy przynoszą ci realne zyski dla realizacji Twoich celów biznesowych? Czemu zamierzasz przeznaczyć od dziś więcej uwagi? Które z działań zamierzasz wyeliminować lub oddawać im mniej czasu ze swojego cennego kalendarza?

ZASADA NUMER CZTERY: MIEJ JASNY I SPRECYZOWANY CEL

Nawet najlepsze plany mogą nie przynieść spodziewanych rezultatów, jeśli nie towarzyszy im jasno sprecyzowany, konkretny cel.

Co chcesz osiągnąć, zyskać? Jakie są Twoje rzeczywiste dążenia, pragnienia? Niby banalne
pytanie, ale brak konkretnego celu może spowodować pomieszanie priorytetów, a to z kolei, niezłe zamieszanie w Twoim kalendarzu.

Jak bardzo tego chcesz?

Czym się karmisz aby osiągnąć ten cel? A może czym karmisz swój umysł, aby sabotować ten cel w swojej własnej głowie? Jakiego języka używasz myśląc o tym celu i oceniając jego realizację w swojej głowie? Co Cię ogranicza w realizacji tego celu? A może warto podzielić Twój cel na kilka mniejszych?

W osiąganiu celów ważne jest to, co Twój umysł słyszy na poziomie podświadomym. To podobna historia do tej o „nie myśl o niebieskim słoniu”.  Pamiętasz, jak ktoś z bliskich, a może przełożony mawiał: „jesteś beznadziejna w kuchni. Ty nawet wodę potrafisz przypalić. A teraz idź. Zrób kolację”. Jaką miałeś motywację, aby tej wody nie przypalić? Aby cokolwiek zrobić?

Uwierz w to, że osiągniesz swój cel. Wyobraź sobie, jak go osiągasz. Zobacz siebie w wyobraźni w miejscu, w którym chcesz być. jak tam jest? Kto jest przy Tobie? W jakim jesteś miejscu? Jakie masz buty, torebkę, zapach perfum? jakie umowy podpisujesz? jakie widnieją na nich kwoty?

ZASADA NUMER PIĘĆ: DBAJ O SWÓJ WŁASNY WEWNĘTRZNY MONOLOG

To co inni mówią do nas i czy to przyjmujemy jest tożsame z tym, co  mówimy sobie sami. Wracając do początku artykułu – powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy tym, co myślimy, a rzeczywistość jest odzwierciedleniem naszych wewnętrznych stanów.  Czy dobre, proaktywne słowa kierujesz do siebie wyłącznie gdy odnosisz sukcesy? A może sukces uważasz za czyste dzieło przypadku i szczęśliwego zbiegu okoliczności? Może jednak pozytywne, dobre sformułowania towarzyszą Tobie każdego poranka i napędzają Cię do życia. To, jakim paliwem się karmisz, jest widoczne w Twoim kalendarzu. To nie przypadek sprawia, że jedne osoby mają kalendarze zapełnione terminami, a inne czekają na klientki ścierając kurz z półeczki. To Ty decydujesz o tym, co będzie się działo w twojej firmie. A wszystko zaczyna się od sposobu myślenia i na nim kończy.

Przyjrzyj się temu, co do siebie mówisz. Wypisz pięć myśli dotyczących swoich celów, o których myślałaś sobie przed chwilą. Co myślisz o ich realizacji? Czy uda się je zrealizować? Co myślisz o trudnościach, które obecnie napotykasz? O twojej pracy i to, w jakim jest teraz momencie? O sobie?

Zadbaj o to, aby mówić do siebie motywujące słowa. Otocz się dobrym monologiem wewnętrznym. Jak najlepsza przyjaciółka, która wspiera w tym, abyś doszła tam, dokąd zmierzasz. Ona też widzi przeciwności. Jednak nie skupia się na nich. Skupia się na Tobie i Twojej sile, bo w Ciebie wierzy.

Ufam, że te pięć prostych zasad dodało Ci skrzydeł. Jeśli pracujesz nad swoim celem i szukasz wsparcia w realizacji swoich celów osobistych i zawodowych – prowadzę szkolenia dotyczące rozwoju swoich kompetencji osobistych, takich jak zarządzanie sobą w czasie i rozwój efektywności. Prowadzę również sesje indywidualne coachingowe. Zapraszam. Napisz do mnie. Postaram się pomóc Tobie w realizacji Twoich marzeń i planów!

Autor: Patrycja Dorsz vel Drożdż

Jeśli chciałbyś, chciałabyś poznać więcej zasad skutecznego zarządzania czasem i organizacją swojej pracy – zaglądaj na stronę, zapisz się do newslettera lub napisz do mnie. Dowiesz się, kiedy pojawi się nowy artykuł o tej tematyce, kiedy  odbędzie się najbliższe szkolenie lub webinar związany z tematyką zarządzania sobą, zadaniami lub projektami.

„Wspaniałe i wartościowe spotkania. Pełne zrozumienie, doskonała umiejętność słuchania dzięki czemu mogłam się otworzyć bardziej z każdym spotkaniem. Spokój i skupienie na mojej osobie spowodowało, że podczas spotkań czułam się swobodnie i zapomniałam o otaczającym świecie. „